Algemene verkoopvoorwaarden

DEKRA Belgium NV, Leuvensesteenweg 510, b.30, 1930 Zaventem, België
Tel. +32.2.710.10.10 - Fax +32.2.710.10.20
Ondernemingsnummer 0471.948.055
Wettelijke vertegenwoordiger: Maarten Moens, Managing Director
Artikel 1- Definities
Algemene Voorwaarden: De algemene voorwaarden die zijn opgenomen in dit document.
Bestelling(en): Wanneer de Koper een aanvraagformulier invult en doorstuurt op de website van DEKRA Belgium NV (hierna “DEKRA”) of wanneer de Koper de producten komt kopen in één van de DEKRA kantoren.
Koper: De natuurlijke persoon die een bestelling plaatst via de website van DEKRA of in één van de DEKRA kantoren.
Overeenkomst: Een overgedragen en geaccepteerde bestelling door de Verkoper.
Producten: De producten aangeboden door DEKRA op haar website of in haar kantoren.
Verkoper: DEKRA Belgium NV, met maatschappelijke zetel te Leuvensesteenweg 510, b 4/30, 1930 Zaventem en met ondernemingsnummer 0471.948.055.
Artikel 2 – Toepassingsgebied
Deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna “Voorwaarden”) zijn van toepassing op alle Bestellingen die bij DEKRA geplaatst worden via www​.dekra​.be of in één van onze DEKRA kantoren, rechtstreeks of door bemiddeling van onze vertegenwoordigers.
Voorwaarden die uitgaan van de Koper en die in tegenspraak zouden zijn met onze eigen algemene Voorwaarden zijn voor ons niet bindend en zullen niet van toepassing zijn op de Bestellingen, tenzij ze uitdrukkelijk door ons aanvaard worden. Ons akkoord kan in geen geval worden afgeleid uit het feit dat we zouden aanvaard hebben met de Koper te onderhandelen zonder de bepalingen in de documenten die van hem uitgaan aan te vechten.
De Verkoper en de Koper kunnen hierna ook gezamenlijk worden aangeduid als de “partijen” of elk afzonderlijk als een “Partij”.
Artikel 3 – Acceptatie
Elke Bestelling, online of in onze kantoren, impliceert de aanvaarding door de Koper van de Voorwaarden, zonder voorbehoud, en, in voorkomend geval, afstand van zijn eigen algemene Voorwaarden. Door online of in onze kantoren te bestellen, erkent de Klant uitdrukkelijk dat de Voorwaarden hem vóór het sluiten van de Overeenkomst werden meegedeeld en dat hij ze aanvaardt.
Artikel 4 – Wijziging
Wij kunnen deze Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen of aanpassen. Wanneer wij dat doen, zullen we u op de hoogte houden door u een e-mail te sturen met behulp van de contactgegevens die u ons hebt verstrekt in het aanvraagformulier.
Indien de wijzigingen in het nadeel van de Koper zijn, heeft de Koper het recht om de Overeenkomst met de Verkoper te beëindigen mits schriftelijke kennisgeving binnen de maand na kennisgeving van de wijzigingen. Zulke beëindiging doet geen recht op enige vergoeding ontstaan in hoofde van een Partij.
De meest actuele versie van de Voorwaarden worden altijd weergegeven op onze Website.
De bijgewerkte/gewijzigde Voorwaarden zijn van kracht vanaf de datum van publicatie op de Website.
Artikel 5 – Voorwerp
De Verkoper biedt de mogelijkheid om de op de website en in de kantoren aangeboden Producten te kopen. Deze Voorwaarden zijn bedoeld om de modaliteiten te bepalen betreffende de Overeenkomst, die tussen de Verkoper en Koper wordt gesloten. Dit betreft onder meer de plaatsing van de bestelling, de betaling, levering en de eventuele herroeping van de verkoop.
De aanbiedingen zijn steeds vrijblijvend en vormen slecht een uitnodiging tot aankoop van de op de Website getoonde of in de kantoren aangeboden Producten.
Artikel 6 – Bestellingen
De Koper heeft de mogelijkheid om de op de Website te koop aangeboden producten te kiezen en te kopen, door het aanvraagformulier in te vullen op de website of door ter plaatse bij een DEKRA kantoor een Bestelling te plaatsen. De Koper zal bij het invullen van het online aanvraagformulier enkele verplichte gegevens moeten invoeren. Door het verzenden van het aanvraagformulier zal de Bestelling overgedragen worden aan de Verkoper.
Elke overgedragen en door de Verkoper geaccepteerde Bestelling is volledig bindend voor de Partijen, wat leidt tot het sluiten van een Overeenkomst tussen de Partijen. De Verkoper behoudt zich het recht voor elke Bestelling zonder opgave van redenen te weigeren.
Elke wijziging van de Bestelling die door de Koper wordt gevraagd na aanvaarding van de Bestelling door de Verkoper, kan enkel in overweging worden genomen als ze ons per e-mail wordt medegedeeld en is voor ons pas bindend vanaf het ogenblik dat ze door ons wordt aanvaard.
Artikel 7 – Herroepingsrecht
Bij online verkoop of wanneer de Overeenkomst werd gesloten met uitsluitend gebruik van één of meer technieken voor communicatie op afstand, heeft de Koper het recht om de Overeenkomst binnen een termijn van veertien (14) dagen zonder opgave van redenen te herroepen. De herroepingstermijn gaat in de dag waarop de Koper, of een door de Koper aangewezen derde, de Producten fysiek in bezit krijgt.
Om zijn herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Koper de Verkoper door middel van een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld een per post verzonden brief, of per e-mail via communications​.be@​dekra​.com in kennis stellen van zijn voornemen om de Overeenkomst te herroepen. De Koper kan ook gebruikmaken van het Europees modelformulier voor herroeping ( downloadbaar hier ), maar is hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven, dient de Koper de verklaring te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.
Indien de Koper deze Overeenkomst herroept, zal de Verkoper aan de Koper alle van deze laatste ontvangen betalingen terugbetalen, inclusief leveringskosten (met uitzondering van (i) eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Koper voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering en (ii) de directe kosten van het terugzenden van de Producten) onverwijld en in ieder geval niet langer dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van de beslissing de Overeenkomst te herroepen. De Verkoper mag wachten met terugbetaling tot zij de Producten van de Koper heeft teruggekregen, of de Koper heeft aangetoond dat zij de Producten heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. De Verkoper zal deze terugbetaling uitvoeren met hetzelfde betaalmiddel dat de Koper voor de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij de Koper uitdrukkelijk anders is overeengekomen. In elk geval zijn er voor de Koper geen kosten verbonden aan deze terugbetaling. De Koper dient de Producten onverwijld, doch in ieder geval niet later dan veertien (14) dagen na de dag waarop de Koper de verklaring de Overeenkomst te herroepen aan de Verkoper heeft medegedeeld, aan de Verkoper terug te zenden of te overhandigen. De Koper is op tijd als de Koper de goederen terugstuurt of overhandigt aan de Verkoper voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de producten komen voor rekening van de Koper.
De Koper is aansprakelijk voor iedere waardevermindering van de producten die het gevolg is van een andere behandeling van de producten dan die welke nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de producten vast te stellen. Deze waardevermindering zal in mindering worden genomen bij de terugbetaling.
Naast elk geval opgesomd in artikel VI.53 van het Wetboek van Economisch Recht, kan de Koper zich met name niet beroepen op het herroepingsrecht indien:
  • De geleverde producten zijn aangepast aan de aanwijzingen en wensen van de Koper;
  • De geleverde producten van persoonlijke aard zijn (gepersonaliseerde producten);
  • De geleverde producten bederfelijk zijn;
  • De geleverde producten onvolledig, beschadigd, bevuild of in belangrijke mate gebruikt zijn door de Koper.
Artikel 8 – Prijs
Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, worden alle prijzen steeds uitgedrukt in euro (EUR) en inclusief BTW. Onze prijzen kunnen aangepast worden zonder voorafgaande berichtgeving, ten laatste op het ogenblik van de bevestiging van de Bestelling.
Artikel 9 – Betalingsvoorwaarden en nalatigheid van betaling
Alle betalingen die ons verschuldigd zijn, worden geacht te worden verricht aan de zetel van onze onderneming . Al onze facturen dienen binnen de 30 dagen na het einde van de maand van uitgifte te worden betaald op onze rekening tenzij anders en schriftelijk overeengekomen door de Partijen. Alle betalingen worden verricht door overschrijving op de bankrekening die wordt medegedeeld door de Verkoper bij ontvangst van de Bestelling van de Koper. De factuur wordt steeds digitaal (per e-mail) verzonden naar de Koper.
Voor zover de koper DEKRA enig bedrag verschuldigd is, en dit bedrag op de vervaldag onbetaald is, is de factuur van rechtswege onmiddellijk opeisbaar. In de mate wettelijk toegelaten zal de Koper tevens een schadebeding verschuldigd zijn:
a) 20 euro als het verschuldigde saldo lager dan of gelijk aan 150 euro is;,
b) 30 euro vermeerderd met 10 % van het verschuldigde bedrag op de schijf tussen 150,01 en 500 euro als het verschuldigde saldo tussen 150,01 en 500 euro is,
c) 65 euro vermeerderd met 5 % van het verschuldigde bedrag op de schijf boven 500 euro met een maximum van 2000 euro als het verschuldigde saldo hoger dan 500 euro is.
Artikel 10 – Tijd en plaats van de levering
De geschatte leveringstijd wordt door de Verkoper aan de Koper medegedeeld bij het plaatsen van de Bestelling. De bestelde Producten zullen zo snel mogelijk geleverd worden per post naar het adres vermeldt in de aanvraag. In ieder geval zullen de Producten worden geleverd binnen de wettelijke levertermijn van dertig (30) dagen vanaf bevestiging van de Bestelling.
Indien de levering niet binnen de op de website genoemde termijn kan worden gegarandeerd, zal de Verkoper contact opnemen met de Koper om informatie te verstrekken over de verwachte leveringstijd. De Verkoper is slechts verplicht de Producten te leveren na ontvangst van het volledige aan de Koper in rekening gebrachte bedrag.
Artikel 11 – Gebreken en garantie
Zichtbare gebreken aan de geleverde Producten of andere problemen in verband met de levering moeten binnen een termijn van dertig (30) kalenderdagen na vaststelling van het gebrek door de Koper per e-mail aan de Verkoper worden gemeld, met inbegrip van een gedetailleerde beschrijving van de gebreken en de wens om de Producten terugbetaald of omgeruild te krijgen. De betrokken Producten moeten eveneens binnen dertig (30) kalenderdagen na de kennisgeving aan de Verkoper worden teruggezonden.
Niettegenstaande het voorgaande geldt het gebruik van de geleverde Producten door de Koper als een onherroepelijke aanvaarding van de geleverde producten.
Artikel 12 – Verwerking van persoonsgegevens
De Verkoper verwerkt en bewaart de persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en in het bijzonder Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrij verkeer van die gegevens (“AVG”) en de Belgische Privacywet van 30 juli 2018, en in overeenstemming met haar privacyverklaring ( raadpleegbaar hier ). Mocht u vragen hebben over onze verwerking en de opslag van uw persoonsgegevens, dan kunt u contact opnemen met onze data protection officer door een e-mail te sturen naar dataprotection​.be@​dekra​.com .
Artikel 13 – Overmacht
Geen der Partijen is aansprakelijk voor enige vertraging of tekortkoming in de uitvoering van de Overeenkomst, indien deze te wijten is aan overmacht. Overmacht kan gedefinieerd worden als iedere gebeurtenis of omstandigheid waar de betrokken Partij redelijkerwijze geen controle over heeft, die niet resulteert uit een fout of een nalatigheid van de betrokken Partij en waarvan deze laatste de gevolgen niet kan vermijden of voorkomen, die ertoe leidt dat de naleving van de Overeenkomst onmogelijk maakt of ernstig bemoeilijkt wordt.
Onder overmacht wordt onder meer verstaan: enig bevel van de overheid, oorlog, een pan- of epidemie, uitsluiting, staking, demonstratie, technische defecten in de overdracht van communicatie, brand, overstroming, explosie, gebrek aan grondstoffen of arbeidskrachten, gewijzigde mondiale economische omstandigheden, vandalisme, buitengewone weersomstandigheden, en alle omstandigheden waarop de Partijen geen vat hebben en die de normale gang van zaken verstoren, zonder dat de Partijen het onverwachte karakter van deze omstandigheden hoeven aan te tonen.
De Partij die zich op overmacht beroept, stelt de andere Partij daarvan zo spoedig mogelijk in kennis per telefoon en/of e-mail, en neemt alle redelijke maatregelen om de tijdelijke overmachtssituatie te verhelpen. De Partijen zullen alle redelijke inspanningen leveren om de goede uitvoering van de Overeenkomst zo vlug mogelijk te herstellen.
Indien de situatie die de overmacht veroorzaakt langer duurt dan negentig (90) dagen , heeft elke Partij het recht de Overeenkomst te beëindigen zonder enige vorm van schadevergoeding aan de andere Partij.
Artikel 14 – Overdracht
De Verkoper kan de Overeenkomst of enig deel daarvan overdragen aan iedere persoon, firma of onderneming zonder uw toestemming mits hierdoor de verbintenissen of garanties voor de Koper niet geringer worden. De Koper is niet gerechtigd de Overeenkomst of enig deel daarvan over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Verkoper.
Artikel 15 – Algemene bepalingen
De Koper zal iedere wijziging in de informatie dat deze aan de Verkoper heeft opgegeven in het kader van de Bestelling of de uitvoering van de Overeenkomst (bv. gewijzigd adres, telefoonnummer, rekeningnummer, etc.) onverwijld schriftelijk meedelen aan de Verkoper. Verkoper is niet aansprakelijk voor eventuele schade van de Koper ten gevolge van de niet-naleving van deze verplichting door de Koper.
Het niet of vertraagd afdwingen of gedeeltelijk afdwingen van een bepaling van deze Overeenkomst door de Verkoper mag niet worden opgevat als een afstandsverklaring van zijn rechten uit hoofde van de Overeenkomst, nu of in de toekomst.
Indien op enig moment (een gedeelte van) een bepaling van deze Voorwaarden op enigerlei wijze onwettig, ongeldig, nietig, niet-toepasselijk of niet-afdwingbaar is of zou worden krachtens het toepasselijk recht, zal dit geen invloed hebben op de wettigheid, noch op de geldigheid of afdwingbaarheid van de overige bepalingen van deze Voorwaarden en de Overeenkomst, noch deze op enigerlei wijze schaden. In geen geval wordt de geldigheid of afdwingbaarheid van de Overeenkomst hierdoor aangetast. De Verkoper en de Koper zullen alle redelijke inspanningen leveren binnen de grenzen van de bepalingen van openbare orde en alle nodige maatregelen nemen om elke onwettige, ongeldige of niet-afdwingbare bepaling van deze Voorwaarden te vervangen door een wettige, geldige en afdwingbare bepaling die in wezen dezelfde economische draagwijdte heeft voor de Partijen en, voor zover de wet dat toestaat, de oorspronkelijke intentie van de Partijen bevat.
Artikel 16 – Plaats van uitvoering, toepasselijke recht en bevoegde rechtbank
Alle verplichtingen die uit onze Overeenkomsten voortvloeien, zijn uitvoerbaar op de plaats van onze maatschappelijke zetel.
Onder voorbehoud van bepalingen van dwingend recht zijn al onze Overeenkomsten onderworpen aan de Belgische wetgeving, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.
In geval van een geschil over de opstelling, de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van onze contracten, zijn de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel bevoegd.