Privacyverklaring

Gegevensbescherming op de DEKRA website
DEKRA Belgium NV / SA gaat heel zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Dit privacy beleid is van toepassing wanneer u deze website bezoekt, ons contactformulier invult of wanneer wij met u communiceren naar aanleiding van een ontmoeting op een beurs, evenement of gelijkaardige plaats.
De persoonsgegevens die in dit kader worden verwerkt, vallen onder de verantwoordelijkheid van DEKRA Belgium NV / SA, met maatschappelijke zetel te Leuvensesteenweg 510, bus 4/30, 1930 Zaventem, België, met ondernemingsnummer 0471.948.055 en ingeschreven in het RPR Brussel (hierna “DEKRA”, “Wij” of “We”). Wij danken u voor uw bezoek aan onze website en voor uw belangstelling in onze producten en diensten.
Onze website maakt ook gebruik van cookies. Voor meer informatie over wat cookies zijn, waarom we ze gebruiken en wat uw rechten ten opzichte van ons cookiegebruik zijn, verwijzen we u specifiek naar ons cookiebeleid onderaan deze pagina.
De bedoeling van dit privacy beleid is om u te informeren welke persoonsgegevens we verzamelen en gebruiken. We vinden het belangrijk dat u te allen tijde weet wanneer wij persoonsgegevens verwerken, welke persoonsgegevens verwerkt worden en hoe en waarom we uw persoonsgegevens verwerken. Dit privacy beleid is enkel op u van toepassing als u zich in de Europese Unie bevindt.
Alle persoonsgegevens die u ons tijdens uw bezoek en gebruik van onze website toevertrouwt, zullen op verantwoorde wijze verwerkt worden overeenkomstig de toepasselijke wet inzake gegevensbescherming, in het bijzonder de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG.
Door onze website te gebruiken en ons uw persoonsgegevens te bezorgen, erkent u dit privacy beleid te hebben gelezen en begrepen. Dit privacy beleid kan van tijd tot tijd worden bijgewerkt.
Wanneer zamelen we uw persoonsgegevens in en over welke persoonsgegevens gaat het?
We verzamelen uw voornaam, achternaam, telefoonnummer, faxnummer en e-mailadres evenals alle andere persoonsgegevens die u ons bezorgt, wanneer u het contactformulier op onze website invult.
We verzamelen de gegevens die zich op uw visitekaartje bevinden: uw voornaam, achternaam, telefoonnummer, e-mailadres, foto, uw CV evenals alle andere persoonsgegevens die u ons bezorgt wanneer u ons uw visitekaartje geeft.
We kunnen een foto van u nemen wanneer u aanwezig bent op een beurs, evenement of gelijkaardige plaats waar wij ook aanwezig zijn.
We verzamelen ook bepaalde persoonsgegevens met betrekking tot uw bezoek aan onze website, zoals uw IP-adres, de website van waar u naar de onze wordt doorverwezen, de webpagina’s die u op onze website bezoekt en de datum en duur van het bezoek.
Waarom gebruiken we uw persoonsgegevens?
Alle persoonlijke informatie die wij van u verwerken wanneer u onze website bezoekt, ons contactformulier invult en/of communiceert met ons naar aanleiding van een ontmoeting op een beurs, evenement of gelijkaardige plaats, zal gebruikt worden om:
 • met u te communiceren;
 • u te informeren. Wij sturen u onze nieuwsbrief of updates over onze producten en diensten of die van onze partners enkel als u uitdrukkelijk hebt ingestemd met dergelijk gebruik van uw persoonsgegevens behoudens indien wij een bestaande klantenrelatie hebben;
 • te delen op onze sociale media kanalen indien wij een foto nemen op een beurs, evenement of gelijkaardige plaats;
 • statistische analyses uit te voeren met betrekking tot uw gebruik van onze website en gebruikerservaringen op onze website te verbeteren;
 • de legitieme belangen van onze onderneming, onze partners en derden te beschermen wanneer uw gebruik van onze website kan beschouwd worden als bedrieglijk, schadelijk, nadelig, lasterlijk of als elk ander onrechtmatig gebruik van onze website op te sporen, te voorkomen en/of stop te zetten;
 • te voldoen aan wettelijke verplichtingen of te voldoen aan verzoeken van de bevoegde overheden, politieambtenaren of andere instellingen waaronder de Gegevensbeschermingsautoriteit;
 • een derde partij te informeren in het kader van een eventuele overname of fusie met deze derde partij, ook indien deze derde partij gelokaliseerd is buiten de EU en
 • bedrieglijk, schadelijk, nadelig, lasterlijk of om elk ander onrechtmatig gebruik van onze website op te sporen, te voorkomen en/of stop te zetten.
De wettelijke grond voor de verwerking
 • Toestemming: Wanneer u zich inschrijft op onze nieuwsbrief wordt uitdrukkelijk uw toestemming gevraagd behoudens indien wij een bestaande klantenrelatie hebben. Daarnaast vragen wij ook uw toestemming om uw foto te delen op onze sociale media kanalen.
 • Wettelijke verplichting: In sommige situaties zijn wij wettelijk verplicht om uw persoonsgegevens te verzamelen. Dit is onder meer het geval wanneer wij gehouden zijn om persoonsgegevens door te geven aan de bevoegde overheid.
 • Legitiem belang: De verwerking van uw persoonsgegevens voor de verbetering van onze website, voor marketingdoeleinden en de commercialisatie van onze producten, om met u te communiceren, om een derde partij te informeren in het kader van een eventuele overname of fusie en voor de bescherming van onze website tegen onrechtmatig gebruik gebeurt op grond van ons legitiem belang.
De doorgifte van de gegevens
DEKRA zal uw persoonsgegevens nooit bekendmaken aan derde partijen noch zullen we uw persoonsgegevens overmaken aan een land buiten de Europese Unie zonder uw uitdrukkelijke toestemming. DEKRA kan uw persoonsgegevens echter wel meedelen aan een beperkt aantal verbonden organisaties:
 • andere entiteiten van de DEKRA Groep;
 • specifieke derde partijen in geval van een fusie of overname, splitsing of andere vorm van bedrijfsherstructurering, verkoop of verwerving van een tak of welbepaalde activiteiten en/of bedrijven;
 • verwerkers zoals specifieke entiteiten die onze website en IT-infrastructuur beheren en onderhouden. Het is deze verwerkers enkel toegestaan om uw persoonsgegevens te verwerken op onze uitdrukkelijke schriftelijke instructie. Wij garanderen dat wij onze verwerkers met zorg hebben uitgekozen en dat zij verplicht zijn om de veiligheid en integriteit van uw gegevens te beschermen.
De beveiliging van uw persoonsgegevens
Wij vinden het absoluut van wezenlijk belang om de privésfeer te beschermen bij de omgang met persoonsgegevens en om ervoor te zorgen dat alle bedrijfsinformatie beveiligd is, en we houden hiermee in al onze bedrijfsprocessen rekening. Daartoe treft DEKRA afdoende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van onze verwerkingsactiviteiten en ter bescherming van uw persoonsgegevens tegen toevallige of weloverwogen manipulatie, verlies, vernietiging of toegang door onbevoegden. Toegang tot uw persoonsgegevens wordt beperkt tot de personeelsleden van DEKRA, en van de door ons aangestelde dienstverleners die daadwerkelijk toegang nodig hebben om de doeleinden hierboven vermeld te kunnen realiseren.
Onze beveiligingsmaatregelen worden voortdurend bijgewerkt om bij te blijven met nieuwe ontwikkelingen. Gelieve wel te noteren dat geen enkel beveiligingssysteem honderd procent waterdicht is.
Bewaartermijn
Wij bewaren de persoonsgegevens niet langer dan wat nodig is om de doeleinden te bereiken die in dit privacy beleid worden beschreven, of tot u uw toestemming voor de verwerking intrekt, tenzij:
 • DEKRA een belang heeft om uw persoonsgegevens in geïdentificeerde vorm aan te houden en dit belang zwaarder doorweegt dan uw fundamentele rechten;
 • een wettelijke of reglementaire verplichting dan wel een gerechtelijk administratief bevel DEKRA ervan weerhoudt.
Wat zijn uw rechten met betrekking tot ons gebruik van uw persoonsgegevens?
U hebt het recht om:
 • toegang te vragen tot alle persoonsgegevens die we over u verwerken;
 • te vragen dat we alle persoonsgegevens die we over u verwerken en die onjuist, onvolledig of gedateerd zijn, verbeteren. U moet wel kunnen aantonen welke persoonsgegevens onjuist, onvolledig of gedateerd zijn.
 • zich te verzetten tegen het verwerken van uw persoonsgegevens wanneer u ernstige en gegronde redenen hebt die verband houden met uw specifieke omstandigheden die een dergelijk verzet rechtvaardigen. Uw recht op verzet tegen het verwerken van uw persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing is kosteloos en kan zonder enige verantwoording uitgeoefend worden door te klikken op de link “uitschrijven” in iedere promotionele of commerciële e-mail die we u toesturen.
 • te vragen dat we alle persoonsgegevens die we over u verwerken verwijderen indien die gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze ingezameld werden, u uw voorafgaandelijke toestemming tot de verwerking van uw persoonsgegevens intrekt en er geen andere rechtsgrond van toepassing is, de persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt of moeten worden verwijderd overeenkomstig een Unierechtelijke of Belgische wetsbepaling.
 • uw voorafgaandelijke toestemming tot de verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken. Dit is niet van toepassing als een andere rechtsgrond van toepassing is of een wettelijke of gerechtelijke beslissing zich verzet tegen de verwijdering.
 • van ons uw persoonsgegevens te verkrijgen in een gestructureerde, gangbare en machine-leesbare vorm te verkrijgen.
 • te vragen dat de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt wordt. Dit is mogelijk wanneer:
  • u de juistheid van de persoonsgegevens betwist
  • de verwerking onrechtmatig is
  • de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden hierboven beschreven, maar wanneer u de gegevens nodig heeft voor uw verweer in het kader van een juridische procedure;
Om deze rechten uit te oefenen, stuurt u een e-mail naar dataprotection.be@dekra.com Om veiligheidsredenen zullen we enkel op uw verzoek kunnen ingaan als u ons een identiteitsbewijs bezorgt, bijv. door ons een recto-verso kopie van uw identiteitskaart te sturen.
Als u wilt dat we gegevens verbeteren, vragen we u om duidelijk aan te geven welke persoonsgegevens onjuist zijn en ons het bewijs te leveren waarom ze onjuist zijn.
We zullen trachten tijdig op ieder verzoek te antwoorden en niet later dan 30 dagen. Gelieve te noteren dat we het recht hebben om uw verzoek af te wijzen als dit duidelijk bedoeld is om hinder of nadeel te berokkenen aan DEKRA of onze verbonden organisaties, bijv. door veelvuldig (ongegronde) verzoeken op korte tijd te sturen. We behouden ons ook het recht voor om uw verzoek tot verwijdering te toetsen aan wettelijke of regelgevende verplichtingen die een dergelijke verwijdering tegenspreken.
Cookiebeleid
Dit cookiebeleid zet uiteen welke cookies wij gebruiken op deze website en legt ook de manier waarop deze gebruikt worden uit. Dit cookie beleid is enkel op u van toepassing als u zich in de Europese Unie bevindt.
Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de harde schijf van de computer opgeslagen worden en die bepaalde informatie en soms persoonsgegevens bevatten. De cookies worden geactiveerd bij het begin van uw bezoek aan de website of wanneer u een specifiek gedeelte van de website bezoekt.
DEKRA Belgium NV / SA, met maatschappelijke zetel te Lenneke Marelaan 12, 1932 Zaventem, België, met ondernemingsnummer 0471.948.055 en ingeschreven in het RPR Brussel is verantwoordelijk voor het gebruik van de cookies op de website.
Door onze website verder te gebruiken, erkent u dit cookiebeleid te hebben gelezen en begrepen.
1. Soort cookies
i. Functionele cookies
Functionele cookies houden verband met de werking van onze website; op die manier kunnen we u via onze website een betere dienstverlening bieden. Wij gebruiken de volgende functionele cookies:
Naam cookie
Bedoeling Geldigheid
ARRAffinity Dataverkeer naar de website verdelen over verschillende servers voor een kortere responstijd Tot einde van gebruikerssessie
ii. Analytische cookies
Analytische cookies bieden ons meer inzicht in de manier waarop bezoekers onze website gebruiken door statistische gegevens in te zamelen. Wij gebruiken de volgende analytische cookies:
Naam cookieBedoelingGeldigheid
BT_ctst
Nagaan of er cookies op de computer van de bezoeker geplaatst kunnen worden Tot einde van gebruikerssessie
BT_sdcTijdelijk gegevens opslaan die nodig zijn om smart messages te versturen.Tot einde van gebruikerssessie
BT_pdcBezoekersprofiel personaliseren (bezoeker leest onze nieuwsbrief, zoek naar een job, ...) 1 jaar
et_coidTellen heveel keer een gebruiker de website bezoekt en ook berekenen wanneer een sessie voorbij is, waar de gebruiker vandaan komt en welke trefwoorden gebruikt worden2 jaar
et_id
Bezoekers herkennen en controle houden over acties 2 jaar
noWS_ID Herkennen of er extra functies aan de A/B-test moeten worden toegevoegd Tot einde van gebruikerssessie
2. Beheer van de cookies
Via uw browser kunt u te allen tijde instellen of u cookies geïnstalleerd wilt hebben. Deze procedures kunnen door de ontwikkelaars van de browsers herzien of gewijzigd worden; bijgevolg kunnen wij niet garanderen dat ze steeds volledig conform de meest recente versie zijn. U kunt deze informatie zelf nakijken:
 • Firefox
 • Chrome
 • Google Chrome for Android
 • Explorer
 • Safari
 • Safari for IOS
 • Opera
U kunt uw instemming met ons cookiegebruik te allen tijde intrekken. Om dit recht uit te oefenen, volstaat het de op uw computer geplaatste cookies te verwijderen. Daartoe verwijzen we u graag naar de desbetreffende instructies van de producent van uw browser, zoals hierboven opgesomd.
Wanneer u bij het bezoek aan de website geen cookies toestaat, kan dit er wel toe leiden dat sommige of alle onderdelen van de website niet meer naar behoren functioneren.
3. De wettelijke grond voor de verwerking
Toestemming: Voor het plaatsen van de cookies en de verwerking van persoonsgegevens die daaruit voortvloeit onder de voorwaarden van dit cookie beleid vragen wij uw toestemming, behoudens wanneer het gaat om functionele cookies.
4. Doorgifte van gegevens
DEKRA zal uw persoonsgegevens nooit bekendmaken aan derde partijen noch zullen we uw persoonsgegevens overmaken aan een land buiten de Europese Unie zonder uw uitdrukkelijke toestemming. DEKRA kan uw persoonsgegevens echter wel meedelen aan verwerkers zoals specifieke entiteiten die onze website en IT-infrastructuur beheren en onderhouden
5. Diversen
Bovenstaande clausules met betrekking tot de beveiliging van uw persoonsgegevens, de bewaartermijn en de rechten die u heeft, zijn ook hier van toepassing.
Contact
Indien u vragen of suggesties hebt over gegevensbescherming of de verwerking van persoonsgegevens bij DEKRA, gelieve dan contact met ons op te nemen. Wij behandelen graag alle vragen om informatie of andere eventuele verzoeken en klachten:
DEKRA Belgium
Leuvensesteenweg 510 B.30
B-1930 Zaventem (België)
Tel. +32 710.10.26