Algemene Voorwaarden DEKRA SERMI

DEKRA Belgium NV
Leuvensesteenweg 510, b.30, 1930 Zaventem, België
Tel. +32.2.710.10.10 – Fax +32.2.710.10.10
Ondernemingsnummer 0471.948.055
Wettelijke vertegenwoordiger: Maarten Moens, CEO
Contactpersoon voor SERMI: Jan De Clercq, sermi​.be@​dekra​.com
ARTIKEL 1. DEFINITIES
1.1. Algemene Voorwaarden: de algemene voorwaarden die zijn opgenomen in dit document.
1.2. Aanvraag: verwijst naar de aanvraag ingediend door de OM tot het bekomen van een audit van zichzelf en/of haar Werknemers in het kader van het bekomen van de nodige SERMI-certificering.
1.3. Confidentiële Informatie: alle op het tijdstip van de verzending als vertrouwelijk aangemerkte of verklaarde informatie die aan de ontvangende partij wordt verstrekt of door haar wordt verkregen in een geregistreerde vorm, mondeling of door middel van een waarneming.
1.4. Partij en/of Partijen: verwijst naar DEKRA Belgium NV en de OM (zie definitie hieronder).
1.5. Overeenkomst: komt tot stand doordat een OM (zie definitie hieronder) een online aanvraagformulier invult en DEKRA de aanvraag goedkeurt door de OM een bestelbon te bezorgen, en de OM deze vervolgens ondertekent.
1.6. CBI: een conformiteitsbeoordelingsinstelling in de zin van de gedelegeerde Verordening (EU) nr. 2021/1244.
1.7. SERMI: Security Related Vehicle Repair and Maintenance Information zoals gedefinieerd in gedelegeerde Verordening (EU) nr. 2021/1244.
1.8. SERMI-portaal: het portaal dat door DEKRA gebruikt wordt om de documentatie en de informatie van de OM en de Werknemers te ontvangen voor de SERMI-certificering.
1.9. RMI: veiligheidsgerelateerde reparatie- en onderhoudsinformatie zoals gedefinieerd in de gedelegeerde Verordening (EU) nr. 2021/1244.
1.10. OM (hierna ook weergegeven als “u” of “uw”): een onafhankelijke marktdeelnemer in de zin van gedelegeerde Verordening (EU) nr. 2021/1244.
1.11. Werknemer: werknemer van een OM die, na machtiging door een conformiteitsbeoordelingsinstantie (CBI), toegang krijgt tot veiligheidsgerelateerde RMI.
1.12. Desk Audit: een analyse en validatie door een DEKRA-auditor van de vereiste documenten voor een SERMI certificering.
1.13. Field Audit: in de loop van de geldigheid van een SERMI-certificaat wordt deze geverifieerd door een DEKRA Field Auditor op locatie.
ARTIKEL 2. TOEPASSINGSGEBIED EN WIJZIGING
2.1. Toepassingsgebied. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing wanneer u een SERMI-certificering van uw onderneming en/of uw Werknemers aanvraagt bij DEKRA. De aanvraag gebeurt via het online aanvraagformulier beschikbaar op https://www​.dekra​.be/nl/sermi-certificering-in-belgie/ . Door in te stemmen met deze Algemene Voorwaarden doet u afstand van uw eigen Algemene Voorwaarden die toepassing zouden kunnen vinden in het kader van het bekomen van de SERMI-certificering.
2.2. Totstandkoming overeenkomst. De Overeenkomst komt tot stand doordat u het online aanvraagformulier invult en DEKRA uw aanvraag goedkeurt door u een bestelbon te bezorgen, en u deze vervolgens ondertekent. U zal gevraagd worden om in te stemmen met de Algemene Voorwaarden en u zal enkele verplichte gegevens moeten invullen in het online aanvraagformulier. Door het online aanvraagformulier te verzenden zal de Aanvraag doorgestuurd worden aan DEKRA. DEKRA zal een bestelbon opmaken en deze aan u bezorgen, waarna u kan overgaan tot ondertekening. De Overeenkomst komt slechts tot stand door uw ondertekening van de bestelbon.
ARTIKEL 3. BESCHRIJVING VAN DE DIENSTEN
3.1. De SERMI-certificering omvat de volgende stappen:
 • Een eerste fase zal bestaan uit een Desk Audit van OM: u ontvangt voor uw onderneming een beveiligde link die na ondertekening van een bestelbon en goedkeuring van deze Algemene Voorwaarden zal worden verzonden via e-mail. De link transfereert u naar een externe dienstverlener van DEKRA die in onze naam optreedt. U zal via die beveiligde link de vereiste documenten en informatie moeten uploaden. Indien bepaalde documenten zouden ontbreken, dan krijgt u vijftien (15) kalenderdagen om de vereiste documenten en informatie aan te vullen of te corrigeren.
 • Een tweede fase bestaat uit een Desk Audit van uw Werknemers: in een tweede fase, wanneer uw eigen certificering zou zijn goedgekeurd, zal u de door u opgegeven Werknemers een beveiligde link ontvangen waar uw Werknemers enkele documenten en persoonsgegevens kunnen uploaden.
 • Bij een positieve audit: Uw Werknemers krijgen een SERMI-certificaat en de bijhorende tokens en pincodes om in te loggen in de benodigde informatiesoftware.
 • Field Audit: in de loop van de periode van geldigheid van het SERMI-certificaat (5 jaar) zal u bezoek krijgen van een DEKRA Field Auditor.
ARTIKEL 4. UW VERPLICHTINGEN ALS OM
4.1. Als OM heeft U enkele algemene verplichtingen die voortvloeien uit de gedelegeerde Verordening (EU) nr. 2021/1244.
 • U dient DEKRA onmiddellijk in kennis te stellen van een wijziging in uw contactgegevens via e-mail naar sermi​.be@​dekra​.com ;
 • U dient DEKRA onmiddellijk in kennis te stellen wanneer u uw activiteiten als OM zou beëindigen via e-mail naar sermi​.be@​dekra​.com ;
 • U dient alle transacties en activiteiten met veiligheids-gerelateerde RMI te registeren;
 • U dient DEKRA onmiddellijk in kennis te stellen wanneer het dienstverband van één van uw gemachtigde Werknemers zou worden beëindigd via e-mail naar sermi​.be@​dekra​.com ;
 • U bent zich ervan bewust dat het inspectiecertificaat en bijhorende token van uw Werknemer gepersonaliseerd is, en dient er dus over te waken dat de inspectiecertificaten en tokens niet onderling worden uitgewisseld en/of worden gedeeld met derde partijen. U dient ook te waken over het correcte gebruik van het inspectiecertificaat en de tokens en PIN-codes van uw Werknemers;
 • U dient DEKRA zes (6) maanden voor het verstrijken van het Inspectiecertificaat te contacteren voor een inspectie op locatie.
4.2. Voor wat betreft het uploaden van de documenten en informatie via de beveiligde link in het kader van de Desk Audit gelden de volgende verplichtingen:
 • U bent verantwoordelijk voor de correctheid en juistheid van de documenten en informatie die u meedeelt aan DEKRA;
 • U bent verantwoordelijk voor de correctheid en juistheid van de documenten en informatie die uw Werknemers meedelen aan DEKRA;
4.3. Voor wat betreft de Field Audit gelden de volgende verplichtingen:
 • Tijdens een Field Audit geeft u de DEKRA Field Auditor toegang op locatie tot alle lokalen, systemen, documentatie en informatie die noodzakelijk zijn om te verifiëren of (nog steeds) voldaan wordt aan de SERMI-certificering vereisten;
 • U en uw aangewezen Werknemers werken mee aan de Field Audit en zullen op eerste verzoek van de DEKRA Field Auditor de gevraagde documenten en informatie meedelen.
ARTIKEL 5. PRIJS
5.1. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, worden alle prijzen steeds uitgedrukt in euro (EUR) en exclusief BTW. De prijzen worden vermeld in de bestelbon en op de DEKRA-website, en kunnen steeds gewijzigd worden zonder voorafgaande berichtgeving, en ten laatste op het ogenblik van de bevestiging van de bestelbon.
ARTIKEL 6. BETALINGSVERPLICHTINGEN EN NALATIGHEID VAN BETALING
6.1. Alle betalingen die ons verschuldigd zijn, worden geacht te worden verricht aan de zetel van onze onderneming. Al onze facturen dienen binnen de dertig (30) dagen na het einde van de maand van uitgifte te worden betaald op onze rekening tenzij anders en schriftelijk overeengekomen door de Partijen. Alle betalingen worden verricht door overschrijving op de bankrekening die wordt meegedeeld door DEKRA bij de bestelbon.
6.2. Voor zover de OM DEKRA enig bedrag verschuldigd is, en dit bedrag op de vervaldag onbetaald is, is de factuur van rechtswege onmiddellijk opeisbaar. In de mate wettelijk toegelaten zal de OM tevens een schadebeding van 10 % van het openstaande bedrag verschuldigd zijn, met een forfaitair minimum van 40 euro.
ARTIKEL 7. PERSOONSGEGEVENS
7.1. Tijdens het SERMI-certificeringsproces zoals omschreven in Artikel 3 zal DEKRA persoonsgegevens verwerken van u en uw Werknemers. DEKRA verwerkt deze persoonsgegevens als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van artikel 4 (7) AVG overeenkomstig haar wettelijke verplichtingen in Verordening (EU) nr. 2021/1244. DEKRA verwerkt deze persoonsgegevens enkel om de hierboven vermelde SERMI-dienstverlening te voorzien, en in overeenstemming met wetgeving inzake gegevensbescherming en in het bijzonder Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrij verkeer van die gegevens (“AVG”) en de Belgische Privacywet van 30 juli 2018 (“de kaderwet”), en in overeenstemming met haar privacyverklaring voor de SERMI-tool (raadpleegbaar hier https://www​.dekra​.be/nl/privacyverklaring-sermi/ )
ARTIKEL 8. CONFIDENTIALITEIT EN BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS
8.1. Alle documenten en informatie die in het kader van het verlenen van de SERMI-diensten zoals omschreven in Artikel 3 worden gedeeld met DEKRA zullen worden beschouwd als Confidentiële Informatie. DEKRA zal uw Confidentiële Informatie strikt vertrouwelijk behandelen en niet onthullen of op eender welke wijze ter beschikking stellen aan enig derde zonder uw voorafgaande, schriftelijke en uitdrukkelijke toestemming.
De DEKRA-auditors die in het kader van de SERMI-dienstverlening toegang zouden krijgen tot uw Confidentiële Informatie, zijn gehouden tot strikte confidentialiteitsverplichtingen.
8.2. DEKRA zal uw Confidentiële Informatie bewaren overeenkomstig de wettelijke bewaartermijn voor de geldigheid van het SERMI-certificaat (5 jaar). Indien u niet geslaagd bent voor de SERMI-certificering audit zullen wij de beperkte informatie moeten bewaren omwille van bewijsredenen voor SERMI. Indien u slaagt voor de SERMI-certificering en u niet zou kiezen voor hercertificering na verloop van de geldigheid van het SERMI-certificaat door DEKRA, dan zal DEKRA uw Confidentiële Informatie verwijderen. Na verloop van die termijn zal DEKRA alle originelen en kopieën van de Confidentiële Informatie terugbezorgen aan de OM en zal zij schriftelijk verklaren dat zij geen kopieën meer in bezit heeft.
8.3. DEKRA heeft voldoende technische en organisatorische maatregelen genomen ter beveiliging van het SERMI-portaal dat gebruikt wordt voor het uploaden van uw documentatie en informatie.
ARTIKEL 9. AANSPRAKELIJKHEID
9.1. DEKRA kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die het gevolg zou zijn van het niet-naleven door de OM of de OM-Werknemers van de verplichtingen die overeenkomstig Artikel 4 van toepassing zijn op de OM.
9.2. Voor zover toegestaan onder het toepasselijk recht, zal DEKRA in geen geval en onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk zijn voor enige schade, direct, indirect, bestraffend of van welke aard dan ook, voortvloeiend uit deze Algemene Voorwaarden, tenzij dergelijke schade het directe gevolg is van onze grove nalatigheid, opzettelijk wangedrag of fraude.
DEKRA kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor indirecte of gevolgschade die u lijdt, zoals winstderving, inkomstenderving, omzetderving of verlies van andere potentiële financiële of commerciële mogelijkheden, ongeacht of deze schade voortvloeit uit contractbreuk of onrechtmatige daad.
De aansprakelijkheid van DEKRA kan in ieder geval nooit meer bedragen dan, in totaal, de vergoedingen die de Klant aan DEKRA heeft betaald in de toepasselijke bestelbon.
ARTIKEL 10. OVERMACHT
10.1. Geen van de Partijen is aansprakelijk voor enige vertraging of tekortkoming in de uitvoering van de Overeenkomst, indien deze te wijten is aan overmacht. Overmacht kan gedefinieerd worden als iedere gebeurtenis of omstandigheid waar de betrokken Partij redelijkerwijze geen controle over heeft, die niet resulteert uit een fout of een nalatigheid van de betrokken Partij en waarvan deze laatste de gevolgen niet kan vermijden of voorkomen, die ertoe leidt dat de naleving van de Overeenkomst onmogelijk maakt of ernstig bemoeilijkt wordt.
Onder overmacht wordt onder meer verstaan: enig bevel van de overheid, oorlog, een pan- of epidemie, uitsluiting, staking, demonstratie, technische defecten in de overdracht van communicatie, brand, overstroming, explosie, gebrek aan grondstoffen of arbeidskrachten, gewijzigde mondiale economische omstandigheden, vandalisme, buitengewone weersomstandigheden, en alle omstandigheden waarop de Partijen geen vat hebben en die de normale gang van zaken verstoren, zonder dat de Partijen het onverwachte karakter van deze omstandigheden hoeven aan te tonen.
10.2. De Partij die zich op overmacht beroept, stelt de andere Partij daarvan zo spoedig mogelijk in kennis per telefoon en/of e-mail, en neemt alle redelijke maatregelen om de tijdelijke overmachtssituatie te verhelpen. De Partijen zullen alle redelijke inspanningen leveren om de goede uitvoering van de Overeenkomst zo vlug mogelijk te herstellen.
Indien de situatie die de overmacht veroorzaakt langer duurt dan negentig (90) dagen , heeft elke Partij het recht de Overeenkomst te beëindigen zonder enige vorm van schadevergoeding aan de andere Partij.
ARTIKEL 11. DUUR EN BEËINDIGING
11.1. Elke Partij heeft het recht om deze Overeenkomst te allen tijde op te zeggen door middel van een voorafgaande schriftelijke kennisgeving van veertien (14) dagen aan de andere Partij en zonder een beroep te doen op de rechter.
11.2. DEKRA heeft het recht om deze Overeenkomst onmiddellijk stop te zetten zonder voorafgaande kennisgeving wegens ernstige tekortkoming in hoofde van de OM. Onder ernstige tekortkoming wordt verstaan:
 • Het niet verstrekken van de vereiste documenten en/of verouderde documenten. De OM krijgt in dit geval een termijn van vijftien (15) dagen om de vereisten documenten en informatie alsnog te verstrekken. Indien dit niet gedaan wordt na verstrijken van die periode, geldt dit als een ernstige tekortkoming;
 • Het verstrekken van vervalste documenten en informatie voor de SERMI-certificering;
 • Het niet voldoen aan uw wettelijke verplichtingen als OM zoals bepaald in Artikel 4 van deze Algemene Voorwaarden, en nadat DEKRA U in kennis heeft gesteld van de tekortkoming, en u een periode van vijftien (15) dagen heeft gegeven om de tekortkoming recht te zetten.
ARTIKEL 12. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK
12.1. Deze Overeenkomst wordt uitsluitend beheerst door Belgisch recht, met uitsluiting van eventuele collisieregels die ertoe zouden leiden dat het recht van een andere jurisdictie van toepassing is. Elk geschil met betrekking tot deze Overeenkomst zal uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechtbank in Brussel.
ARTIKEL 13. SLOTBEPALINGEN
13.1. De contractuele relatie tussen de Partijen is exclusief geregeld door deze Algemene Voorwaarden en de documenten waarnaar wordt verwezen in deze Algemene Voorwaarden, en vervangt alle eerdere overeenkomsten tussen de Partijen met betrekking tot het onderwerp van deze Overeenkomst.
13.2. Geen van de bepalingen van deze Overeenkomst kan worden geïnterpreteerd als een indicatie van de intentie van de Partijen om een vennootschap, vereniging of joint venture op te richten.
13.3. DEKRA heeft het recht om haar verplichtingen onder deze Overeenkomst, zonder voorafgaande toestemming van de OM, over te dragen aan een derde. De OM mag haar verplichtingen onder deze Overeenkomst enkel overdragen wanneer zij een voorafgaande schriftelijke toestemming heeft gekregen van DEKRA.
13.4. Indien een van de Partijen niet aandringt op strikte naleving van enige verplichting uit hoofde van deze overeenkomst door de andere Partij, ongeacht de duur van deze niet-naleving, betekent dit niet dat zij afziet van haar recht om in de toekomst strikte naleving van deze verplichting te eisen.
13.5. Indien op enig moment (een gedeelte van) een bepaling van deze Voorwaarden op enigerlei wijze onwettig, ongeldig, nietig, niet-toepasselijk of niet-afdwingbaar is of zou worden krachtens het toepasselijk recht, zal dit geen invloed hebben op de wettigheid, noch op de geldigheid of afdwingbaarheid van de overige bepalingen van deze Voorwaarden en de Overeenkomst, noch deze op enigerlei wijze schaden. In geen geval wordt de geldigheid of afdwingbaarheid van de Overeenkomst hierdoor aangetast. DEKRA en de OM zullen alle redelijke inspanningen leveren binnen de grenzen van de bepalingen van openbare orde en alle nodige maatregelen nemen om elke onwettige, ongeldige of niet-afdwingbare bepaling van deze Voorwaarden te vervangen door een wettige, geldige en afdwingbare bepaling die in wezen dezelfde economische draagwijdte heeft voor de Partijen en, voor zover de wet dat toestaat, de oorspronkelijke intentie van de Partijen bevat.