Specifiek Privacybeleid voor ons CRM-systeem

WIE IS DE VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE EN MET WIE KAN IK CONTACT OPNEMEN?
De verwerkingsverantwoordelijke voor uw persoonsgegevens in het kader van de wetgeving inzake gegevensbescherming is altijd de DEKRA groep die alleen of samen met anderen beslist over de doeleinden en middelen voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Over het algemeen is/zijn dit de onderneming(en) van de DEKRA Groep die voor u of uw werkgever diensten hebben verleend, zullen verlenen of moeten verlenen.
De verantwoordelijke moedermaatschappij van de groep is: DEKRA SE, gevestigd in Stuttgart, ingeschreven in het handelsregister van de rechtbank van Stuttgart onder HRB 734316, Handwerkstr. 15, 70565 Stuttgart
Onze Belgische vennootschap is DEKRA Belgium NV/SA, met maatschappelijke zetel te Leuvensesteenweg 510, bus 4/30, 1930 Zaventem, met ondernemingsnummer 0471.948.055.
U kunt de verwerkingsverantwoordelijke bereiken via e-mail: dataprotection​.be@​dekra​.com
WELKE PERSOONSGEGEVENS VERZAMELEN WE EN WAT ZIJN DE BRONNEN?
We verwerken persoonsgegevens die we ontvangen van onze klanten of andere betrokkenen als onderdeel van onze commerciële relatie.
In sommige gevallen verwerken wij persoonsgegevens die u ons per visitekaartje of ander medium, zoals via e-mail, offertes, contact- of registratieformulieren heeft verstrekt om contact op te nemen.
Daarnaast verwerken we persoonsgegevens die we rechtmatig verkrijgen uit openbaar toegankelijke bronnen (bijv. het Belgisch Staatsblad, bedrijfsgidsen, contactgegevens op websites of op sociale media, etc.).
Tot slot verwerken wij ook persoonsgegevens die rechtmatig aan ons zijn doorgegeven door andere DEKRA-vennootschappen of andere derden.
Wij verwerken onder meer de volgende categorieën van persoonsgegevens:
 • Identificatiegegevens (bijv. titel, achternaam, voornaam, handtekening);
 • Officiële contactgegevens (bijv. e-mailadres, fysiek adres, telefoonnummer en taal van de contactpersoon);
 • Informatie over uw dienstverband (bijv. werkgever, afdeling/gebied, functie binnen het bedrijf);
 • Financiële gegevens (bijv. bankgegevens, kredietstatus, etc.);
 • Zakelijke gegevens (bijv. eerder afgenomen producten en diensten van de DEKRA groep of producten en/of diensten die binnen uw interessegebied liggen);
 • Advertentie- en verkoopgegevens (inclusief advertentiescores);
 • Documentatiegegevens (bijvoorbeeld memo's);
 • Andere gegevens die vergelijkbaar zijn met de genoemde categorieën.
WAARVOOR VERWERKEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS (DOELEINDE VAN VERWERKING) EN OP BASIS VAN WELKE RECHTSGROND?
Wij verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de EU en andere toepasselijke nationale en Europese wetgeving.
Dit privacybeleid legt uit hoe dit concreet in zijn werk gaat. Los daarvan kunnen er altijd situaties zijn waarin wij uw persoonsgegevens verwerken voor andere verwerkingsdoeleinden die hier niet genoemd worden. In die gevallen ontvangt u afzonderlijke informatie overde verwerking van uw gegevens met betrekking tot die specifieke situatie, in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.
A. OPNAME IN ONS CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT SYSTEM (CRM)
Wij verwerken alle bovengenoemde persoonsgegevens voor opname in ons Customer Relationship Management System (CRM).
Dit zijn voornamelijk identificatiegegevens, zakelijke adresgegevens, zakelijke contactgegevens en informatie over uw dienstverband zoals de functie binnen uw bedrijf. Voor verzamelen en vastleggen van gegevens in ons CRM-bestand baseren wij ons op ons gerechtvaardigd belang om een uitgebreid bestand op te bouwen van bestaande en potentiële klanten en dienstverleners alsook van de verantwoordelijken binnen hun respectieve ondernemingen.
In toekomstige communicatie zullen wij u de mogelijkheid geven om afzonderlijk in te stemmen voor verschillende optionele verwerkingen. Uw toestemming zal ook in ons CRM-bestand worden opgeslagen.
Ons gerechtvaardigd belang is dat wij in contact kunnen blijven en kunnen communiceren met u als klant of als contactpersoon van een klant in het kader van de totstandkoming van het contract of de uitvoering van contracten. Dit zorgt voor een vlotte dienstverlening en klantenservice.
RECHTSGRONDSLAG
Artikel 6, lid 1, punt b en f AVG.
B. VERZENDEN VAN NIEUWSBRIEF EN/OF DIRECTE MARKETING IN DE VORM VAN E-MAILS
Wij verwerken uw persoonsgegevens met het oog op gepersonaliseerde informatie over diensten, nieuwe producten, aanbiedingen en evenementen die volgens ons interessant zijn voor u. Wij sturen u onze nieuwsbrief en/of promotie- of marketinginformatie via e-mail. U kan uw interesses aangeven in ons Preference Center.
Wij verwerken voornamelijk identificatiegegevens, communicatiegegevens en informatie over uw klantrelatie met ons (bijv. eerder afgenomen diensten, voorkeuren interesses, feedback die u ons geeft, etc.).
Wij baseren de verwerking van deze persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden op uw toestemming (opt-in mechanisme). Als u ons uw toestemming voor de gegevensverwerking hebt gegeven, kunt u deze toestemming te allen tijde voor de toekomst intrekken door te klikken op volgende link. In het geval van een intrekking ontvangt u van ons geen verdere marketinginformatie meer per e-mail.
RECHTSGRONDSLAG
Art. 6 lid 1 punt a AVG.
C. ANALYSE VAN GEBRUIKERSGEDRAG VAN NIEUWSBRIEFONTVANGERS
Ten behoeve van marktonderzoek kunnen wij, met uw toestemming, uw interacties met betrekking tot onze nieuwsbrief evalueren en aan u persoonlijk toewijzen. Dit gaat onder meer over analyses van het openings- en leesgedrag van de nieuwsbriefontvangers.
Wij verwerken voornamelijk de volgende persoonsgegevens: identificatiegegevens, informatie over uw gebruikersgedrag bij het ontvangen van onze nieuwsbrief en uw communicatiegegevens.
U kan uw toestemming te allen tijde voor de toekomst intrekken. In het geval van een intrekking zullen we uw gebruikersgedrag bij het ontvangen van onze nieuwsbrief niet langer registreren en evalueren.
RECHTSGRONDSLAG
Art. 6 lid 1 punt a AVG.
D. KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEKEN
Om onze producten en diensten te verbeteren, verwerken wij uw persoonsgegevens met uw toestemming in het kader van klanttevredenheidsonderzoeken. Deelname aan de onderzoeken is vrijwillig.
Wij verwerken voornamelijk de volgende persoonsgegevens: identificatiegegevens, uw antwoorden in het kader van klanttevredenheidsonderzoeken en uw communicatiegegevens.
Als u ons uw toestemming voor de gegevensverwerking in het kader van klantentevredenheidsonderzoeken hebt gegeven, kunt u deze toestemming te allen tijde voor de toekomst intrekken. In het geval van een intrekking sturen wij u geen verdere verzoeken voor deelname tot klanttevredenheidsonderzoeken meer.
RECHTSGRONDSLAG
Art. 6 lid 1 punt a AVG.
E. BESCHERMING VAN BELANGEN IN JURIDISCHE PROCEDURES
Wij kunnen alle bovengenoemde persoonsgegevens ook verwerken in het kader van juridische procedures. Wij zullen dit enkel doen wanneer wij geloven dat dit passend en noodzakelijk is om ons in staat te stellen een beroep te doen op beschikbare rechtsmiddelen. In dat geval verwerken wij uw persoonsgegevens ter behartiging van ons gerechtvaardigd belang om ons te kunnen verdedigen in juridische procedures.
RECHTSGRONDSLAG
Art. 6 lid 1 punt f AVG.
F. WETTELIJKE VERPLICHTINGEN
Wij kunnen alle bovengenoemde persoonsgegevens ook verwerken wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn, bijvoorbeeld in het kader van de antiwitwaswetgeving.
RECHTSGRONDSLAG
Art. 6 lid 1 punt c AVG.
WIE ONTVANGT MIJN PERSOONSGEGEVENS?
Binnen de DEKRA-groep hebben enkel die afdelingen die uw persoonsgegevens nodig hebben om aan de bovenstaande doeleinden te voldoen er toegang toe.
Naast een datacenter dat door DEKRA SE (Stuttgart) op een centrale locatie wordt geëxploiteerd, heeft de DEKRA-groep tal van lokaal of regionaal geëxploiteerde datacenters waarin de verantwoordelijke DEKRA-vennootschappen uw persoonsgegevens verwerken.
Externe dienstverleners, leveranciers en handelsagenten die voor ons werken, kunnen ook persoonsgegevens voor bovenstaande doeleinden ontvangen als ze in het bijzonder de vereisten op het gebied van vertrouwelijkheid en gegevensbescherming naleven. Dit zijn bedrijven in de categorieën IT-service providers, telecommunicatie serviceproviders, consulting bureaus en verkoop- en marketingbureaus.
Met betrekking tot de doorgifte van gegevens aan ontvangers buiten de DEKRA-groep geven wij alleen informatie over onze klanten door als dit wettelijk verplicht is, de klant toestemming heeft gegeven of dit nodig is om een contractuele relatie met u aan te gaan, uit te voeren of te beëindigen. Het delen van persoonsgegevens kan ook indien de DEKRA-groep een gerechtvaardigd belang heeft om dit te doen.
Onder de bovenstaande voorwaarden kunnen ontvangers van persoonsgegevens zijn:
 • Overheidsinstanties en instellingen (bijv. financiële autoriteiten, rechtshandhavingsinstanties) in het geval van een wettelijke of officiële verplichting (bijv. wettelijke meldingsplichten in het kader van de antiwitwaswetgeving);
 • Andere bedrijven binnen de DEKRA groep voor risicobeheer vanwege wettelijke of officiële verplichtingen;
 • Externe dienstverleners, leveranciers en handelsagenten.
De verwerking in het kader van onze CRM vindt voornamelijk plaats via onze externe dienstverlener Salesforce Germany GmbH, Erika-Mann-Str. 31, 80636 München (Salesforce). Met Salesforce Germany is een verwerkingsovereenkomst afgesloten. Als onderdeel van de verwerking kunnen gegevens ook worden verzonden naar Salesforce-servers in de VS. Salesforce heeft Binding Corporate Rules (BCR, Binding Corporate Rules) aangenomen om overdracht van persoonsgegevens van de EU en EER naar Salesforce-locaties buiten de EU en EER mogelijk te maken. U kunt de Salesforce Binding Corporate Rules vinden op https://compliance​.salesforce​.com/en/salesforce-bcrs of u kunt ze ontvangen door een informele e-mail te sturen naar info-de@​salesforce​.com . Voor meer informatie over hoe Salesforce persoonsgegevens verwerkt van u verwijzen we naar: https://www​.salesforce​.com/de/company/privacy/full_privacy/
Andere ontvangers van persoonsgegevens kunnen die instanties zijn waarvoor u ons uw toestemming hebt gegeven voor gegevensoverdracht of aan wie wij geautoriseerd zijn om persoonlijke gegevens te verzenden op basis van een belangenafweging.
WORDEN GEGEVENS VERSTUURD NAAR EEN DERDE LAND OF NAAR EEN INTERNATIONALE ORGANISATIE?
Een gegevensoverdracht naar kantoren in landen buiten de Europese Unie (zogenaamde derde landen) vindt plaats:
 • Indien dit in individuele gevallen nodig is, kunnen uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan een dienstverlener in de Verenigde Staten of een ander derde land om de activiteiten van de DEKRA-groep te waarborgen in overeenstemming met de Europese normen voor gegevensbescherming
 • Persoonsgegevens van geïnteresseerden in DEKRA-producten kunnen met hun toestemming ook in de Verenigde Staten worden verwerkt als onderdeel van een CRM-systeem;
 • Met uw specifieke en geïnformeerde toestemming; of
 • Op grond van wettelijke voorschriften ter bestrijding van witwassen, terrorismefinanciering en andere strafbare feiten en in het kader van een belangenafweging, worden persoonsgegevens (bijv. identificatiegegevens en financiële gegevens) in bepaalde gevallen doorgegeven in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke verplichtingen.
HOE LANG WORDEN MIJN GEGEVENS OPGESLAGEN?
Wij verwerken uw persoonsgegevens zolang dit nodig is voor het nakomen van onze contractuele en wettelijke verplichtingen of zolang we een gerechtvaardigd belang bij de verwerking kunnen rechtvaardigen. Als u ons uw toestemming hebt gegeven, verwerken wij uw gegevens maximaal totdat u uw toestemming intrekt.
Zodra we de verwerking van uw persoonsgegevens volgens deze bepalingen niet langer kunnen rechtvaardigen, zullen ze regelmatig worden verwijderd of zullen we ze anonimiseren tenzij hun relevante, beperkte verdere verwerking noodzakelijk is voor de volgende doeleinden:
 • Vervulling van opslagverplichtingen onder handels- en belastingrecht, , de termijnen voor het bijhouden van boekhoudkundige documenten bedraagt 7 jaar.
 • Betreffende de bewaring van bewijsmateriaal in het kader van de wettelijke voorschriften inzake verjaring; waarbij de normale verjaringstermijn 10 jaar bedraagt.
WELKE RECHTEN IN VERBAND MET MIJN PERSOONSGEGEVENS HEB IK?
U heeft de volgende met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, op voorwaarde dat aan de vereisten wordt voldaan:
 • Recht op inzage tot uw gegevens die door ons worden verwerkt in overeenstemming met artikel 15 AVG. Dit betekent dat u ons kan vragen om u informatie te vertrekken over de persoonsgegevens die wij over u hebben. Je kunt ook een kopie vragen van uw persoonsgegevens;
 • Recht op correctie van onjuiste, onvolledige of verouderde gegevens volgens artikel 16 AVG;
 • Recht op gegevenswissing van de door ons opgeslagen gegevens in overeenstemming met artikel 17 AVG;
 • Recht op beperking van de verwerking van de door ons opgeslagen gegevens in overeenstemming met artikel 18 AVG;
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens in overeenstemming met artikel 20 AVG;
 • Recht van bezwaar in overeenstemming met artikel 21 AVG.
 • Recht om niet aan geautomatiseerde besluitvorming onderworpen te worden in overeenstemming met artikel 22 AVG.
Als u ons uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens hebt gegeven, kunt u deze toestemming te allen tijde voor de toekomst intrekken overeenkomstig artikel 7 lid 3 AVG.
U heeft het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit overeenkomstig artikel 77 AVG als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de bepalingen van de AVG. Voor België is dat de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger. De contactgegevens van de andere Europese toezichthoudende autoriteiten kan u op de volgende website raadplegen: https://ec​.europa​.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en​.htm​.
BEN IK VERPLICHT MIJN GEGEVENS TE VERSTREKKEN?
Als onderdeel van onze zakelijke relatie moet u de persoonsgegevens verstrekken die nodig zijn voor het aangaan, uitvoeren en beëindigen van een zakelijke relatie en voor het nakomen van de bijbehorende contractuele verplichtingen of die wij wettelijk verplicht zijn te verwerken. Zonder deze gegevens kunnen wij mogelijks geen overeenkomst met u of uw werkgever aangaan, uitvoeren en beëindigen.
IS ER SPRAKE VAN GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING OF VINDT PROFILING PLAATS?
Wij maken in principe geen gebruik van volledig geautomatiseerde besluitvorming conform artikel 22 AVG. Indien wij in specifieke gevallen gebruik zouden maken van geautomatiseerde besluitvorming, zullen we u hierover afzonderlijk informeren.
Wij verwerken uw persoonsgegevens deels geautomatiseerd met het doel bepaalde, persoonlijke voorkeuren of interesses te analyseren (profiling). Wij maken in de volgende gevallen gebruik van profiling:
 • Vanwege wettelijke en regelgevende vereisten zijn we verplicht om witwassen, terrorismefinanciering en strafbare feiten die vermogens in gevaar brengen, te bestrijden. Hierbij worden ook data-analyses (o.a. in het betalingsverkeer) uitgevoerd. Deze maatregelen dienen ook voor uw bescherming.
 • Om u doelgericht over producten te kunnen informeren en te kunnen adviseren, maken wij gebruik van profileringstechnologie. Deze maken een op behoeften afgestemde communicatie en informatievoorziening, waaronder markt- en opinieonderzoek, mogelijk.
Wij verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend geautomatiseerd indien dit noodzakelijk is voor de totstandkoming of uitvoering van een overeenkomst met u of uw werkgever, indien dit is toegestaan bij een wettelijke bepaling die voorziet in passende waarborgen of wanneer u hier uitdrukkelijk mee hebt ingestemd.
INFORMATIE OVER UW RECHT VAN BEZWAAR
U bent gerechtigd om omwille van redenen samenhangend met uw specifieke situatie op elk gewenst moment bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die op grond van art. 6 lid 1 punt f AVG (gegevensverwerking op grond van een afweging van onze belangen) plaatsvindt. Dit geldt tevens voor een op ons gerechtvaardigd belang gebaseerde profiling in de zin van art. 4 nr. 4 van de AVG .Wij verwerken uw gegevens dan niet meer, tenzij wij kunnen aantonen dat onze belangen zwaarder doorwegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of indien gegevensverwerking dient voor vaststelling, uitoefening of verdediging van een rechtsvordering.
SPECIFIEKE INFORMATIE OVER UW RECHT VANBEZWAAR TEGEN DE VERWERKING VAN GEGEVENS VOOR DIRECT MARKETINGDOELEINDEN
In specifieke gevallen verwerken we uw persoonsgegevens ten behoeve van direct marketingdoeleinden zoals hierboven omschreven. U hebt het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor dergelijke marketingdoeleinden, zonder andere directe en indirecte kosten. Dit geldt ook voor profiling voor zover deze verband houdt met dergelijke direct marketingdoeleinden. Indien u jegens ons bezwaar maakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing, worden uw persoonsgegevens onmiddellijk niet langer voor deze doeleinden verwerkt.
HOE MOET IK MIJN RECHT OP BEZWAAR OF MIJN INTREKKING VAN TOESTEMMING UITOEFENEN?
Het bezwaar of de intrekking van uw toestemming kan in welke vorm dan ook worden gericht aan de verwerkingsverantwoordelijke of de functionaris voor gegevensbescherming ( dataprotection​.be@​dekra​.com ). Voor een snel en soepel proces vragen wij u gebruik te maken van het hiervoor opgestelde online formulier . U kan uw recht op bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden ook uitoefenen door te klikken op de link onderaan elke marketinge-mail die u ontvangt.
STATUS EN WIJZIGINGEN IN DIT PRIVACYBELEID
De status van dit privacybeleid is januari 2023.
We behouden ons het recht voor om dit privacybeleid in de toekomst te wijzigen in het kader van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en, indien nodig, aan te passen aan de gewijzigde realiteit van gegevensverwerking. We zullen u afzonderlijk informeren over eventuele significante wijzigingen in de inhoud.